webshop schoolfoto's

- Algemene voorwaarden -

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap S-COOL PICTURES EEMNES B.V.,kantoor hebbende te Eemweg 31-9, 3755 LC Eemnes, in Nederland.

Definities –Artikel 1

1.1 In deze Algemene Voorwaarden van S-COOL PICTURES EEMNES BV. (hierna Algemene Voorwaarden genoemd) en alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, hebben de volgende definities de volgende betekenis:

1.2 S-COOL PICTURES EEMNES B.V.: de besloten vennootschap S-cool Pictures B.V., KvK-nummer: 31017883, statutair gevestigd te Baarn, ook handelende onder de naam S-cool Pictures en hierna te noemen “S-cool Pictures”.

1.3 Aanvullende Voorwaarden: aanvullend op de Algemene Voorwaarden. Er kunnen voor bepaalde producten of diensten extra voorwaarden gelden. Deze voorwaarden worden Aanvullende Voorwaarden genoemd.

1.4 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die al dan niet via de website van S-cool Pictures een bestelling plaatst bij of diensten/ producten afneemt van S-cool Pictures.

1.5 Leverancier: de producent van de producten die S-cool Pictures aanbiedt via het internet.

1.6 Overeenkomst(en): elke vorm van wilsovereenstemming tussen S-cool Pictures enerzijds en een Klant anderzijds en elke schriftelijke vastlegging daarvan, alsmede . elke wijziging daarvan of aanvulling daarop

1.7 Dienstverlening: alle dienstverlening door of namens S-cool Pictures al dan niet met betrekking tot te verlenen diensten, waaronder het administreren van bestellingen en verzenden van producten.

1.8 Bericht(en): alle vormen van kennisgeving van S-cool Pictures aan de Klant, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, brochures, advertenties, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, websites, e-mails, faxen en brieven.

1.9 Overmacht: elke van de wil van S-cool Pictures onafhankelijke omstandigheid, of die van de Leverancier, waardoor nakoming door S-cool Pictures van haar verplichtingen jegens de Klant helemaal of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van S-cool Pictures noch de Leverancier, kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: staking en uitsluitingen, stagnatie, telecommunicatie- of computer- en internetstoringen of andere problemen bij S-cool Pictures of de Leverancier.

1.10 Gepersonaliseerd product – een product dat niet geprefabriceerd is en dat wordt gemaakt op basis van de individuele keuze of beslissing van de Klant, of een product dat duidelijk voor een specifieke persoon bestemd is.

Algemeen –Artikel 2

2.1 Bij het plaatsen van een bestelling via de website van S-cool Pictures gaat u een Overeenkomst met S-cool Pictures aan en gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van S-cool Pictures en zijn van toepassing op (de totstandkoming, inhoud en uitvoering van) alle Overeenkomsten, en alle onderhandelingen in dat verband. Deze toepasselijkheid geldt niet alleen voor de eerste met de Klant gesloten Overeenkomst, maar ook voor alle daaropvolgende Overeenkomsten, ook als deze Algemene Voorwaarden daarin niet iedere keer van toepassing worden verklaard.

2.3 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten of diensten. Mochten er tussen de Algemene Voorwaarden en deze Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan, gelden die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders bepaald.

2.4 Van deze Algemene Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden kan uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van S-cool Pictures worden afgeweken. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, bestaat de gehele Overeenkomst tussen S-cool Pictures en de Klant, uit het volledig ingevulde (elektronische) bestelformulier op de website en deze Algemene Voorwaarden, en treedt de Overeenkomst in de plaats van alle voorafgaande mondelinge, dan wel schriftelijke afspraken.

2.5 S-cool Pictures heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een zodanige wijziging zal rechtskracht tussen partijen hebben, ook ten aanzien van de al bestaande overeenkomst(en).

2.6 Indien één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig, niet afdwingbaar, nietig of vernietigbaar blijkt, dan wel wordt verklaard door een uitspraak van de rechter of een administratief orgaan, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, voor zover bedoelde uitspraak dit toelaat, volledig van kracht blijven.

2.7 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

2.8 Door gebruik te maken van de websites van S-cool Pictures en/of de websites waarnaar op de website van S-cool Pictures een link is gemaakt en/of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals deze staan vermeld op de website in de disclaimer.

2.9 S-cool Pictures wijst de toepasselijkheid van door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden van de hand, tenzij S-cool Pictures uitdrukkelijk anders met de Klant overeenkomt.

Totstandkoming, ontbinding en duur Overeenkomst(en) –Artikel 3

3.1 Een aanbieding en/of prijsopgave van S-cool Pictures is vrijblijvend en bindt S-cool Pictures niet. Zij geldt slechts als een uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst. S-cool Pictures behoudt zich het recht voor om een aanbieding zonder opgave van redenen in te trekken of het aangaan van een Overeenkomst te weigeren en/of voorwaarden te stellen voordat zij een bestelling van een Klant accepteert. Het voorafgaande geldt tenzij in de aanbieding en/of prijsopgave van S-cool Pictures schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2 De Overeenkomst met de Klant wordt aangegaan onder voorwaarde dat de Klant in staat is en blijft om zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst na te (blijven) komen, een en ander uitsluitend ter beoordeling van S-cool Pictures.

3.3 S-cool Pictures behoudt zich het recht voor een bestelling van een klant te annuleren. S-cool Pictures is gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig en zonder opgaaf van redenen te ontbinden. In dat geval zal S-cool Pictures de vooruitbetaalde vergoeding over het restant zonder bijkomende kosten retourneren.

Prijzen –Artikel 4

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen zoals vermeld in Berichten van S-cool Pictures, uitgedrukt in Euro (€) inclusief de verplichte wettelijke BTW en exclusief verzend- en overige kosten.

4.2 Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor S-cool Pictures geldende omstandigheden.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden voor iedere bestelling bezorgkosten in rekening gebracht naar de aard en gewicht van het product.

4.4 Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden S-cool Pictures op geen enkele wijze voor een latere Overeenkomst.

Aansprakelijkheid –Artikel 5

5.1 Ondanks het feit dat S-cool Pictures haar activiteiten zeer zorgvuldig verricht aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onjuistheden, onvolledigheden of onvolkomenheden daarin. S-cool Pictures behoudt zich het recht voor fouten, onjuistheden, onvolledigheden of onvolkomenheden te allen tijde te herstellen. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van S-cool Pictures. In geen geval is S-cool Pictures aansprakelijk voor eventueel geleden gevolg-, vertraging-, winst- of omzetschade van de Klant. Bovendien is de aansprakelijkheid van S-cool Pictures te allen tijde beperkt tot het bedrag van de schade die een verzekeraar van S-cool Pictures dekt en .

5.2 S-cool Pictures is in alle gevallen pas in verzuim nadat zij een schriftelijke ingebrekestelling van de Klant heeft ontvangen, waarin de Klant S-cool Pictures een – gezien de omstandigheden – redelijke termijn, die minimaal gelijk is aan de eerste levertermijn, geeft om alsnog te leveren en S-cool Pictures niet binnen die redelijke termijn alsnog levert.

5.3 De Klant dient de geleverde producten bij ontvangst te inspecteren op eventuele zichtbare gebreken. Als de Klant niet binnen vijf dagen na ontvangst van de producten schriftelijk aan S-cool Pictures te kennen geeft dat er zichtbare gebreken zijn, wordt een product geacht door de Klant te zijn geaccepteerd. In het geval dat de Klant wel zichtbare gebreken heeft geconstateerd en de Klant dit binnen de hiervoor genoemde termijn aan S-cool Pictures meldt, dan dient de Klant de instructies van S-cool Pictures op te volgen en op verzoek bewijs te verstrekken van de geconstateerde gebreken. S-cool Pictures behoudt zich het recht voor de betreffende producten te inspecteren. Als S-cool Pictures naar eigen inzicht constateert dat er inderdaad zichtbare gebreken zijn die aan haar toe te rekenen zijn, dan zal zij naar eigen keuze de producten herstellen of nieuwe producten leveren dan wel de betreffende producten crediteren. Als S-cool Pictures vaststelt dat de zichtbare gebreken zijn toe te rekenen aan de Klant, de vervoerder dan wel aan een andere derde, dan brengt S-cool Pictures de Klant hier van op de hoogte en dient de Klant de gevolgen van het gebrek zelf te dragen respectievelijk de vervoerder of de derde zelf aan te spreken.

Overmacht –Artikel 6

6.1 Indien S-cool Pictures door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht

6.2 In geval van Overmacht heeft Klant geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als S-cool Pictures als gevolg van de Overmacht enig voordeel mocht hebben. 6.3 S-cool Pictures zal de consument zo spoedig mogelijk van een dreigende overmacht op de hoogte stellen, voor zover S-cool Pictures hiervan daadwerkelijk op de hoogte is.

Klachten –Artikel 7

7.1 S-cool Pictures neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op de dienstverlening en de geleverde producten van S-cool Pictures.

7.2 S-cool Pictures spant zich in om klachten zo goed mogelijk te behandelen om zo tot verbetering van de dienstverlening te komen. De klant kan een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen 14 dagen na levering van het product, schriftelijk indienen bij S-cool Pictures. De klacht wordt, indien mogelijk, 10 werkdagen na het ontvangst door S-cool Pictures in behandeling genomen. De Klant wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter – Artikel 8

8.1 Op alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, alsmede Aanvullende Voorwaarden en iedere Overeenkomst, is bij sluiting het Nederlands recht van toepassing, zulks echter met uitsluiting van het internationaal privaatrecht.

8.2 Alle geschillen zullen, voor zover niets anders door de wet dwingend is voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter/rechtbank in Nederland.

Leveren van producten –Artikel 9

9.1 De levering van producten vindt plaats via een (pakket) bezorgdienst.

9.2 De levertijd van de door de Klant bestelde producten is afhankelijk van de levertijd van het product.

9.3 S-cool Pictures zal alleen producten leveren in Nederland. Tenzij de consument de extra verzendkosten voor haar rekening neemt.

9.4 Producten worden pas geleverd op het moment dat alle betalingen, overeenkomstig met de Overeenkomst, op de bankrekening van S-cool Pictures binnen zijn.

9.5 Leveringen komen voor rekening en risico van de Klant. S-cool Pictures aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de uitvoering van leveringen en de gevolgen daarvan, zoals bijvoorbeeld het zoekraken van zaken.

9.6 Vanuit kwaliteitswaarborging is het aankopen van digitale bestanden uitsluitend mogelijk indien van elk gewenst digitaal bestand een foto-afdruk bij S-cool Pictures is afgenomen.

Recht van herroeping –Artikel 10

10.1 De klant heeft recht op herroeping, binnen 14 werkdagen na levering van de bestelde producten, betreft uitsluitend groepsfoto’s of Koppenkaarten. De retourkosten komen ter rekening van S-cool Pictures. Uitzondering op deze regeling zijn: Gepersonaliseerd producten zoals onder andere: foto-afdrukken, fotogeschenken en producten die door de Klant met grove schuld beschadigd zijn.

10.2 Bij retourzendingen moet de Klant een kopie van de factuur, of een ander bewijs van de bestelling en de datum daarvan meezenden.

Toestemming van de Klant –Artikel 11

11.1 De Klant geeft S-cool Pictures toestemming om NAW-gegevens van de Klant beschikbaar te stellen aan de Leverancier(s) voor de verdere zakelijke afhandeling van de door de Klant geplaatste bestelling.

11.2 De Klant geeft S-cool Pictures toestemming om de desbetreffende foto’(s) ter beschikking te stellen van de Leverancier om het bestelde product te produceren.

Betalingsvoorwaarden – Artikel 12

Indien u de factuur niet betaalt binnen 14 dagen ontvangt u een e-mailherinnering met het verzoek om binnen twee weken te betalen.

Indien u na de e-mailherinnering niet tot betaling overgaat wordt u nogmaals herinnerd met het verzoek om binnen 14 dagende achterstallige nota te betalen. De factuur wordt daarbij verhoogd met € 5,00 aan herinneringskosten.

Indien u na de 2e herinnering niet tot betaling overgaat wordt u aangemaand met het verzoek om binnen 14 dagen de achterstallige nota te betalen. De factuur wordt verhoogd met € 10,00 aan herinneringskosten.

Indien u na de aanmaning niet tot betaling overgaat wordt u in gebreke gesteld met een eenmalig verzoek om binnen één week te betalen tevens zal de vordering worden verhoogd met € 25,00 aan herinneringskosten.

Indien u na de ingebrekestelling niet tot betalen overgaat wordt de vordering uit handen gegeven aan het incassobureau. . De incassokosten die zij u opleggen bedragen volgens de wet min. € 40,00 *

*Let op: Bij facturen met factuurbedragen vanaf € 266,67 bedraagt het percentage 15% van het factuurbedrag in plaats van € 40,00.

Geheimhouding en privacy – Artikel 13

13.1 S-cool Pictures zal alle informatie en kennis die zij in het kader van de Overeenkomst van of over de Klant ontvangt dan wel verwerft, zorgvuldig behandelen. Het delen van informatie van of over de Klant gebeurt slechts voor zover dat noodzakelijk is voor het bereiken van het doel van de Overeenkomst of vanwege een wettelijke verplichting tot openbaarmaking.

13.2 De beveiliging van vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, marktconform is.

KKK aangepast in Koppenkaart. Wij hebben gepersonaliseerde producten die wij niet terugnemen. Zie bij definities en wettekst:: “de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

- klantenservice -

contact

S-Cool Pictures Eemnes B.V.

Eemweg 314

3755LC Eemnes

Tel: (023) – 53 23 038

E-mail: info@s-coolpictures.nl

IBAN NL83 INGB 0397 9458 76

KVK 86283812

BTW 863920172B01

Openingstijden
Maandag: 10:00 - 16:00 uur
Dinsdag: 10:00 - 16:00 uur
Woensdag: 10:00 - 16:00 uur
Donderdag: 10:00 - 16:00 uur
Vrijdag: 10:00 - 16:00 uur